Centrálna jednotka NSRV SR

Centrálna jednotka NSRV

 

Základné údaje

Centrálna jednotka NSRV SR je zriadená v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. V súčasnosti má 9 pracovníkov, ktorých pracovná náplň zahŕňa poskytovanie poradenstva a informácií k výzvam PRV SR 2014 - 2020, realizovanie národných aktivít ako napr. konferencií, seminárov a workshopov zameraných na rozvoj vidieka a kľúčové témy v oblasti poľnohospodárstva, koordináciu aktivít na regionálnej úrovni, podporu pri príprave a realizácii projektov spolupráce, zber a propagáciu príkladov dobrej praxe, vydávanie odborných publikácií a ďalších tlačovín, zber a poskytovanie informácií o realizácii PRV SR 2014 - 2020, propagáciu NSRV a jej aktivít, aktualizáciu webového sídla, komunikáciu s Európskou sieťou pre rozvoj vidieka, vypracovávanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO, resp. ENRD apod.

Činnosť

Aktivity NSRV SR sú vykonávané prostredníctvom ročných pracovných programov centrálnej jednotky NSRV SR.

Centrálna jednotka NSRV sa bude v roku 2016 venovať hlavne koordinácii aktivít plánovaných a realizovaných na národnej úrovni, udržiavaniu kontaktov s členmi NSRV, rozširovaniu počtu členov, distribúciu aktuálnych informácií o rozvoji vidieka, prenos informácií z úrovne Európskej siete rozvoja vidieka, Riadiaceho orgánu PRV SR 2014 - 2020, zabezpečovaniu spätnej väzby, výmenu skúseností, podporu nadväzovania kontaktov pre národnú a nadnárodnú spoluprácu, zber a prezentáciu príkladov dobrej praxe v procese implementácie PRV SR 2014 - 2020 tak na národnej ako aj na regionálnej úrovni prostredníctvom rôznych informačných kanálov (tlačoviny, výstavy, médiá), hodnotenie miestnych akčných skupín v SR, zber informácií potrebných k hodnoteniu Programu, vypracovanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO, resp. ENRD. 

Aktivity na centrálnej úrovni sú rozdelené do 4 základných kategórií, ktoré zahŕňajú čiastkové aktivity:

1. Vzdelávacie a informačné aktivity

  • Vzdelávacie a informačné aktivity na centrálnej úrovni

2. Národná a nadnárodná spolupráca

  • Národná a nadnárodná spolupráca na centrálnej úrovni
  • Účasť na zasadnutiach Európskej siete rozvoja vidieka, koordinačného výboru Európskej siete rozvoja vidieka a podvýboru pre LEADER
  • Účasť na medzinárodných konferenciách
  • Stretnutia tímu

3. Propagácia NSRV

  • Údržba web stránky
  • Propagačné predmety
  • Účasť na výstavách
  • Tlačoviny
  • Propagácia prostredníctvom médií (rozhlas, TV)

4. Zber a poskytovanie informácií

Zrealizovaná činnosť

Kontakty

NSRV SR – centrálna jednotka
Akademická 4
949 01 Nitra

V prípade záujmu o osobné stretnutie či poradenstvo si prosím vopred dohodnite termín telefonicky alebo e-mailom. 

Riaditeľka
Ing. Lenka Mikulová

Tel. kontakt: 037 7336 402, 0918 564 654
email: [email protected]

Koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka SR
Mgr. Vladimíra Gudábová

Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 701 076
e-mail: [email protected]

Finančný manažér NSRV SR
Mgr. Mária Matušková
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 409 782
e-mail: [email protected]

Manažér kancelárie NSRV SR
Mgr. Dárius Soboňa

Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0915 700 908
e-mail: [email protected]

Koordinátor pre Miestne akčné skupiny
Ing. Simona Radecká

Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0907 983 382
e-mail: [email protected]

Referent pre Program rozvoja vidieka
Ing. Šimon Mikláš
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0905 829 988
e-mail: [email protected]

Kancelária asistencie pre ŽoNFP PRV SR 2014 - 2022 - Opatrenie M08
Referent pre EIP

Ing. Anna Košíková, PhD.
Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 931 207
e-mail: [email protected]  

Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
p. Janka Bohumelová

Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0917 855 092
e-mail: [email protected]

Kancelária asistencie pre ŽoNFP PRV SR 2014 - 2022 - Opatrenie M04 a M06
Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Ing. Ingrida Šranková, PhD.

Tel.kontakt: 037 / 7336402, 0908 290 667
e-mail: [email protected]

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020