Operačné skupiny EIP

Zakladanie operačných skupín

Operačné skupiny založené v rámci EIP „Poľnohospodárska udržateľnosť a produktivita“ budú fungovať ako platforma pre komunikáciu agrosubjektov, výskumnej sféry, poradcov a ďalších relevantných aktérov, ktorí sú najlepšie schopní realizovať ciele projektu. Nejde však len o siete relevantných hráčov, prípadne o tematické koordinačné alebo diskusné skupiny, ale o hráčov pracujúcich spoločne na určitom projekte zameranom na inovácie a vedúcom ku konkrétnym výsledkom.

Operačné skupiny riešia konkrétny praktický problém alebo príležitosť, ktorá môže viesť k následnej inovácii. Výsledkom založenia operačnej skupiny by teda mala byť pripravenosť na podanie spoločného projektu s relevantnými cieľmi, detailným popisom plánovaných aktivít, určením zodpovedností jednotlivých partnerov a zdôvodnením, prečo je dané partnerstvo najlepšie na riešenie daného projektu. Projektové žiadosti musia zároveň zohľadňovať nastavené výberové kritériá. EIP sa zameriava na flexibilný a otvorený systém pre vytvorenie väčšieho počtu operačných skupín. Aj preto majú žiadosti o financovanie relatívne jednoduchú podobu (jednoduchý formulár žiadosti, využívanie paušálnych platieb a pod.). 

Operačná skupina sa neviaže na konkrétne územie ani stratégiu a existuje len pre realizáciu daného projektu. Môže teda byť založená za účelom vyriešenia určitého špecifického problému a po nájdení riešenia následne zaniká. Znamená to, že operačné skupiny môžu fungovať aj len ako dočasné zoskupenia partnerov, ktorí riešia špecifický problém. Jednotlivých aktérov operačnej skupiny v oblasti poľnohospodárskej udržateľnosti a produktivity znázorňuje obrázok č. 1. 

Optimálne zloženie partnerov operačnej skupiny by malo byť postavené na nasledovných princípoch:

 • zabezpečiť prepojenia medzi sektormi, disciplínami, regiónmi, témami,
 • zapojiť do operačnej skupiny multiplikátorov, napr. poradcov, ktorí integrujú vytvorené riešenia do poradenstva ďalším klientom – farmárom, príp. zapájať tiež farmárov, ktorí majú zvyčajne ako prví záujem otestovať nové myšlienky a presvedčiť o ich uplatnení aj širšiu farmársku komunitu,
 • nie je povinnosťou zapájať do operačnej skupiny výskumníkov, ale z pohľadu potrieb projektu zahrnutí byť môžu,
 • samostatný výskum (aj keď ide o aplikovaný výskum) nemôže byť financovaný. 

Konzorcium sa stane operačnou skupinou po schválení podaného projektu. Financovanie následne môže byť použité napríklad na vývoj nových produktov alebo postupov, na pilotné projekty, spoluprácu v rámci dodávateľského reťazca, spoločné projekty v rámci životného prostredia alebo klimatických zmien a pod.

Náklady projektu môžu tiež zahŕňať prácu facilitátora, poradcu, výskumníka, farmára a pod. Financovanie sa v súlade s opatrením Spolupráca v oblasti „znalosti voľne dostupné pre všetkých“ a „komunikácia podstatných materiálov na potenciálne použitie pre iných“ poskytuje až do výšky 100%. Podpora projektov operačných skupín môže byť vyplácaná aj ako „globálna suma“, to znamená na základe jedného finančného rozhodnutia o nákladoch spolupráce (vrátane chodu a priamych nákladov). Vždy by však malo byť rešpektované maximálne množstvo alebo miera podpory opatrení spadajúcich pod iné články.   

Primárnym zdrojom financovania operačných skupín je európska politika rozvoja vidieka. Okrem toho môžu byť operačné skupiny podporené aj v rámci iných politík, napr. regionálnych politík prostredníctvom ERDF, kohézneho fondu a politiky vzdelávania. HORIZON 2020 taktiež počíta s implementáciou spoločenskej výzvy „bezpečnosť potravín, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a bioekonómia.

Operačné skupiny musia byť v súlade s niektorým z cieľov EIP. Projekty by mali ilustrovať schopnosť byť zavedené do praxe a tým priniesť určitú inováciu, ktorá môže byť technologická, netechnologická, organizačná alebo spoločenská. Môže byť pritom založená na tradičných praktikách v novom geografickom alebo environmentálnom kontexte. Novou myšlienkou môže byť nový produkt, výrobný proces, služba alebo nový spôsob organizácie vecí. To všetko je zohľadnené vo výberových kritériách, ktoré určuje riadiaci orgán po konzultácii s monitorovacím výborom.  

Výberové kritériá zohľadňujúce inovačný potenciál zahŕňajú:

 • ciele projektu zamerané na praktické výsledky,
 • zloženie skupiny v prospech konkrétneho projektu a jeho dopadov,
 • interakcie medzi partnermi operačnej skupiny môžu byť využité na meranie kvality a kvantity výmeny poznatkov,
 • kvalita organizácie aktivít (koordinácia, plán prác),
 • pridaná hodnota, ktorá sa od projektu očakáva v porovnaní s dostupnými poznatkami,
 • očakávaný prínos plánovaných diseminačných aktivít čo sa týka výsledkov projektu prostredníctvom sietí, databáz, poradenstva a pod. 

Samotná implementácia projektu je obmedzená na niekoľko rokov, konkrétne na čas, ktorý je potrebné venovať rozvoju inovatívneho riešenia/príležitosti. Projekt by nemal trvať dlhšie než je čas potrebný na dosiahnutie cieľov. Na začiatku implementácie sú zmluvou o spolupráci vymedzené interné procedúry a manažment úloh. Prijímateľom môže byť operačná skupina, ale štruktúra musí byť jasne stanovená a tok finančných prostriedkov sledovateľný. Je možné určiť aj vedúceho partnera, ktorý sa môže zaoberať administratívnymi záležitosťami, ale každá platba tomuto partnerovi musí byť priradená ku korešpondujúcej úlohe a nesmie byť len vo forme režijných nákladov.   

Operačné skupiny musia zabezpečiť efektívnu disemináciu dosiahnutých výsledkov a informovať o svojich aktivitách s cieľom zvyšovania povedomia a tvorby nových kontaktov. Táto povinnosť sa vzťahuje na poskytovanie hmatateľných materiálov na potenciálne využitie aj pre iné subjekty. Zároveň ide o vytváranie poznatkov, ktoré sú voľne dostupné pre všetkých. Za týmto účelom môže byť použitá webstránka EIP-AGRI.

Operačné skupiny môžu poskytnúť svoje poznatky a skúsenosti sieti EIP v relevantnej oblasti s cieľom zaistiť efektívnu výmenu skúseností. Operačná skupina sa môže stať súčasťou siete EIP s nasledovnými funkciami:

 • zber informácií a príkladov najlepšej praxe v oblasti inovácií,
 • efektívny tok informácií,
 • výmena informácií v konkrétnych praktických aktivitách,
 • prístup k iným partnerom a hráčom v Európe. 

Efektívny transfer poznatkov a technológií je v rámci EIP zabezpečovaný najmä prostredníctvom tzv. Focus Groups. Tie budujú na výstupoch a výsledkoch operačných skupín. Focus Groups sú dočasné zoskupenia vybraných expertov, ktorí sa zameriavajú na špecifický problém, zdieľajú svoje poznatky a skúsenosti. Každá skupina sa snaží o nájdenie praktického inovatívneho riešenia určitého problému a následne vytvára odporúčania. Okrem toho tieto skupiny diskutujú o výskumných výsledkoch, príkladoch najlepšej praxe a identifikujú možné implikácie smerom k ďalším výskumným aktivitám. Prepojenia medzi sieťou EIP, Focus groups a operačnými skupinami (OS) znázorňuje obrázok č. 2.

Focus Groups boli vytvorené na riešenie problémov v rámci viacerých tém. Už v súčasnosti teda existuje niekoľko príkladov najlepšej praxe, z ktorých sa možno inšpirovať pri zakladaní ďalších operačných skupín. Príklady sú ilustrované v tabuľke 1 (obrázok č. 3). 

Zakladanie operačných skupín v oblasti pôdohospodárstva je plne v súlade so stratégiou inteligentnej špecializácie SR, konkrétne s prioritnou osou „Poľnohospodárstvo a životné prostredie“. Táto priorita je zameraná na progresívne technológie a procesy v oblasti poľnohospodárstva a produkcie potravín. 

Zdroj textu: Ing. Daniel Ács, PhD. Klastre a Európske inovačné partnerstvá na území SR a Európskej Únie

 

Riadiaci orgán PRV SR 2014-2020 zverejňuje zoznam prijatých obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2020 pre opatrenie 16, podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV SR 2014 – 2020.

Zoznam schválených/neschválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2020 pre opatrenie 16, podopatrenie 16.1 PRV SR 2014 – 2022

 

Zoznam schválených/neschválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 2/2022 pre opatrenie 16, podopatrenie 16.1 PRV SR 2014 – 2022

 

 

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022