Čo je NSRV SR

Čo je NSRV SR

 

Predstavenie NSRV SR

NSRV SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka a plynulej implementácii PRV SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka.

Súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 je zriadenie a prevádzka národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) financovanej z technickej pomoci programu. Pre programové obdobie rokov 2014 - 2020 sa hostiteľským orgánom jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR stala Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Túto funkciu vykonávala aj v uplynulom programovom období, čím môže nadviazať na úspešne zrealizované aktivity NSRV SR v programovom období 2007 - 2013, v ktorom bolo poskytnutých takmer 10 700 poradenstiev a konzultácií, zrealizovaných vyše 400 vzdelávacích aktivít a aktivít národnej a nadnárodnej spolupráce a 230 podujatí propagačného charakteru, spolu pre viac ako 11 000 účastníkov.

Členstvo v NSRV je otvorené pre všetky cieľové skupiny žiadateľov a zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci PRV SR 2014-2020 a v nadväznosti na čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je súčasťou siete aj partnerstvo v zmysle čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. NSRV spolupracuje s inými formálnymi a neformálnymi sieťami, ktoré prispievajú ku kvalitnej implementácii ostatných Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Rovnako sa podieľa na činnostiach a výzvach Európskej siete pre rozvoj vidieka.

Hlavné ciele a činnosti NSRV SR

NSRV v období 2014 - 2020 bude spájať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Hlavným cieľom vidieckej siete bude:

  1. zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
  2. zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
  3. informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania;
  4. podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach;

Hlavné činnosti NSRV SR budú uvedené v akčnom pláne, budú zohľadňovať ciele PRV a budú pokrývať:

  1. činnosti pokiaľ ide o zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka;
  2. činnosti pokiaľ ide o uľahčovanie tematických a analytických výmen medzi zainteresovanými stranami v oblasti rozvoja vidieka, spoločné využívanie a šírenie zistení;
  3. činnosti pokiaľ ide o poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie uvedené v článku 35;
  4. činnosti pokiaľ ide o vytváranie sietí pre poradcov a služby na podporu inovácie;
  5. spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia;
  6. činnosti pokiaľ ide o komunikačný plán vrátane propagácie a informácií týkajúcich sa programu rozvoja vidieka po dohode s riadiacimi orgánmi a informácie a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť;
  7. činnosti na zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj vidieka a prispenia k nim.

Z hlavných cieľov a činností NSRV vyplývajú tieto Špecifické ciele:

  1. Zber a poskytovanie informácií
  2. Vzdelávacie a informačné aktivity
  3. Národná a nadnárodná spolupráca
  4. Propagácia

ktoré bude realizované prostredníctvom týchto 7 nástrojov:

  1. Príklady dobrej praxe
  2. Poradenstvo
  3. Vzdelávacie aktivity
  4. Podpora zakladania tematických skupín a prenos informácií
  5. Spolupráca
  6. Web stránka, sociálne média, siete
  7. Publikácie, brožúry, letáky

Špecifické ciele NSRV budú implementované pomocou nasledovných čiastkových aktivít

  1. Databáza zrealizovaných projektov a zber príkladov dobrej praxe.
  2. Študijné cesty a exkurzie po príkladoch dobrej praxe.
  3. Plagáty, brožúry a iné tlačoviny o príkladoch dobrej praxe.
  4. Poskytovanie poradenstva a informácií k aktuálnym výzvam PRV SR 2014 – 2020.
  5. Informovanie širokej verejnosti a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, šírenie informácií o opatreniach k rozvoju vidieka a podpora inovácií.
  6. Časopis Spravodajca NSRV.
  7. Zvýšenie zapojenia zainteresovaných strán do vykonávania politiky rozvoja vidieka prostredníctvom informácií poskytovaných na webovej stránke a v médiách
  8. Prezentácia na výstavách a podujatiach zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v SR a v zahraničí
  9. Založenie a koordinácia minimálne dvoch tematických pracovných skupín otvorených pre členov siete zameraných na problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
  10. Databáza členov NSRV a poskytovanie otvoreného a bezplatného členstva v sieti
  11. Spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS a technická pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, Prehlbovanie spolupráce s inými sieťami, organizáciami a beneficientmi
  12. Spolupráca s RO, platobnou agentúrou a inými štátnymi inštitúciami a slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre MAS a pre všetkých vidieckych partnerov, vytvorenie a prevádzka databázy MAS
  13. Vypracovanie analýz a prieskumov na základe požiadaviek RO resp. ENRD
  14. Účasť na podujatiach organizovaných ENRD, podvýborom pre LEADER, sieťou EIP a následné sprostredkovanie informácií pre beneficientov
  15. Stretnutia tímu NSRV a výmena skúseností s regionálnymi koordinátormi
  16. Organizovanie seminárov, tréningov, workshopov a konferencií zameraných hlavne  na témy politiky rozvoja vidieka, PRV - poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, LEADER/ CLLD a rozvoj vidieckych oblastí
  17. Činnosti pokiaľ ide o vzdelávanie a informovanie so zameraním na marginalizované skupiny obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít.

Štruktúra siete

Národná sieť rozvoja vidieka SR má centrálnu jednotku v rámci Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre. Okrem centrálnej jednotky je súčasťou NSRV SR osem regionálnych antén, ktoré pôsobia na území Slovenska, v jednotlivých krajoch. 

Štruktúra siete

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020