Tematická pracovná skupina pre LEADER/CLLD

NSRV SR zriadila Tematickú pracovnú skupinu pre LEADER/ CLLD

 

NSRV SR zriadila Tematickú pracovnú skupinu pre LEADER/ CLLD.

Pracovná skupina predstavuje platformu pre uplatňovanie princípu partnerstva v rámci prípravy a implementácie opatrenia 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK - miestny rozvoj vedený komunitou) Programu rozvoja vidieka SR  2014 - 2020  (ďalej len „PRV SR 2014 - 2020“).

Pracovná skupina má povinnosť riadiť sa príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi EÚ a Slovenskej republiky, ktoré upravujú využívanie fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020, ako aj návrhmi všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ, stratégiou Európa 2020, Pozičným dokumentom Európskej komisie pre Slovenskú republiku, základnými strategickými a koncepčnými dokumentmi na úrovni EÚ a Slovenskej republiky a Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 - vlastný materiál.
Pracovná skupina v rámci svojej pôsobnosti plní najmä nasledujúce úlohy:

 • schádza sa na pravidelných zasadnutiach na národnej a/alebo regionálnej úrovni zvolávaných predsedom, pričom zasadnutia na národnej úrovni sú plánované minimálne dvakrát do roka;
 • rokuje o materiáloch a návrhoch potrebných na prípravu a implementáciu opatrenia 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK - miestny rozvoj vedený komunitou) Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „opatrenia“) podľa návrhov predsedu;
 • rokuje o oficiálnych stanoviskách príslušnej právnickej osoby podľa čl. 3 ods. 2 tohto štatútu týkajúcich sa daného opatrenia;
 • formuluje odporúčania pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“);
 • pripomienkuje materiály vydané ministerstvom.

Pracovná skupina na národnej úrovni má 19 zakladajúcich  členov. Aktuálny zoznam a počet členov na národnej úrovni je uvedený v Prílohe č. 1 Štatútu tematickej pracovnej skupiny.
Pracovná skupina  je založená na princípe partnerstva. Členmi pracovnej skupiny:

 • na národnej úrovni sú 3 zástupcovia Národnej siete rozvoja vidieka SR, 8 regionálni koordinátori a zástupcovia 8 MAS zastupujúcich MAS z každého regiónu Slovenska (ďalej len „právnická osoba“).
 • členmi pracovnej skupiny na regionálnej úrovni sú regionálny koordinátor, zástupca/zamestnanec regionálnej antény (druhý koordinátor) a zástupca MAS, zastupujúci región/kraj na národnej úrovni a zástupcovia MAS z daného regiónu, ktorí majú záujem byť členmi v pracovnej skupine na regionálnej úrovni. (ďalej len „právnická osoba“). Aktuálny zoznam a počet členov na regionálnej úrovni je uvedený v Prílohe č. 2.

Predsedom pracovnej skupiny (ďalej len „predseda“) na:

 • národnej úrovni je riaditeľ ARVI  - manažér NSRV SR, ktorý je zároveň riadnym členom pracovnej skupiny. Predseda pracovnej skupiny plní osobitné úlohy podľa čl. 5 štatútu.
 • regionálnej úrovni je regionálny koordinátor príslušného regiónu/ kraja, ktorý je zároveň členom pracovnej skupiny na národnej úrovni. Ako predseda pracovnej skupiny na regionálnej úrovni plní osobitné úlohy podľa čl. 5 štatútu.

Podpredsedom pracovnej skupiny (ďalej len „podpredseda“) na:

 • národnej úrovni je zástupca riaditeľa ARVI – koordinátor NSRV SR, ktorý je zároveň riadnym členom pracovnej skupiny. V prípade neúčasti predsedu na zasadnutí pracovnej skupiny podpredseda plní osobitné úlohy podľa čl. 5 štatútu.
 • regionálnej úrovni je zástupca MAS príslušného regiónu/kraja, ktorý je zároveň riadnym členom pracovnej skupiny. V prípade neúčasti predsedu na zasadnutí pracovnej skupiny na regionálnej úrovni, podpredseda plní osobitné úlohy podľa čl. 5 štatútu.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022