Projekty spolupráce

Usmernenie pre vykonávanie projektov spolupráce LEADER v PRV SR 2014 – 2020

Usmernenie pre vykonávanie projektov spolupráce LEADER v PRV SR 2014 – 2020

Konferencia “Komunity ako súčasť udržateľného vidieckeho turizmu” vo Fínsku

Konferencia “Komunity ako súčasť udržateľného vidieckeho turizmu – faktor úspechu alebo nevyhnutná záťaž?” sa uskutoční 10.-11. spetembra 2013 vo fínskom meste Kotka.

Konferencia je pripravená v úzkej spolupráci subjektov: COMCOT, Vidiecka sieť Fínska, Sieť Leader a Rozvojové združenie Sepra. Jej cieľom je poskytnúť najnovšie informácie a praktické skúsenosti z oblasti komunitne založeného turizmu.

Uzávierka registrácie je 18.augusta 2013.

Podrobnosti nájdte v dokumentoch na stiahnutie a na stránke konferencie http://www.seprat.net/seminar2013

Výzva pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projetkov spolupráce. Žiadosť o NFP pre toto opatrenie a ostatné dokumenty týkajúce sa vyzvy nájdete na web stránke PPA: http://www.apa.sk/index.php?start&navID=349.

Projekty spolupráce

Najnovšie ponuky na projekty spolupráce z rôznych krajín EÚ, ponuky na projekty spolupráce z Veľkej Británie a Severného Írska na témy „Cestovný ruch za kultúrou a stravovaním“, „Ochrana environmentálnej kapacity“ a „Poľnohospodárstvo a prístup k pôde“ a projekt zaoberajúci sa geostanovišťami.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022