Pripravujeme

Pripravujeme vzdelávacie a iné aktivity

CJ NSRV SR + RA NSRV SR

Názov aktivity: Výstava Agrokomplex 2022

Termín a miesto realizácie: 18. - 21.8.2022, Nitra

Cieľ: prezentácia NSRV SR, zabezpečenie propagáciu vidieckeho priestoru jednotlivých krajov SR prostredníctvom MAS, regionálnych produktov, ukážok remeselnej práce a kultúrnych vystúpení folklórnych súborov. Poskytovanie informácií a poradenstva  k výzvam PRV SR 2014 – 2022

Cieľová skupina: široká verejnosť, záujemcovia o rozvoj vidieka

 

Názov aktivity: Země Živitelka 2022

Termín a miesto/ forma: august, České Budějovice

Cieľ: propagácia aktivít NSRV SR a PRV 2014 - 2022

Cieľová skupina: účastníci výstavy

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Seminár pre mladých a malých farmárov (podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2022)

Termín a miesto: 8/ 2022, zatiaľ neurčené miesto

Cieľ: základné informácie  obsiahnuté vo výzvach na podanie ŽoNFP a príprava podkladov na vypracovanie ŽoNFP pre vyhlásené výzvy PRV SR 2014 - 2022 pre podopatrenia 6.1 a 6.3.

Cieľová skupina: mladí začínajúci farmári, malí farmári, odborná verejnosť

 

RA NSRV SR pre Banskobysstrický kraj

Názov aktivity: Dožinky v Dolnej Ždani

Termín a miesto: 27.08.2022, Dolná Žďaňa

Cieľ: propagácia NSRV SR  a aktivít RA pre BB kraj na danom podujatí – infopult a zamestnanci RA budú prítomní počas celého podujatia - poskytovanie poradenstva v oblasti opatrení PRV SR 2014 - 2020

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Zahraničná odborná exkurzia pre včelárov Prešovského kraja

Termín a miesto: 24. - 26.08.2022, Česká republika

Cieľ: odborná exkurzia pre včelárov spojená s účasťou na Výstave Země živitelka v Českých Budejoviciach

Cieľová skupina: beneficienti PRV, včelári

Lektor: externý

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Ždanianský jarmok 

Termín a miesto/forma: august 2022

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie
širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania,
inováciách 

Cieľová skupina: široká verejnosť

 

Schválené aktivity NSRV SR, u ktorých vieme presný dátum a miesto konania nájdete v Kalendári akcii

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020