CLLD

CLLD

Čo je CLLD?

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Zjednodušene — predstavitelia dotknutého mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným orgánom nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

V programovom období 2014 - 2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ. V podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu (EPFRV) pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014 - 2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP).

Implementácia CLLD (stratégií CLLD) v programovom období 2014 - 2020

Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie CLLD na národnej úrovni je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) z pozície riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014 – 2020.

Gestor CLLD spolu s riadiacim orgánom pre IROP vytvorili spoločný orgán na koordináciu prípravy a implementácie CLLD, ktorého hlavnou úlohou je vecné a časové zlaďovanie činností vo vzťahu k CLLD.

Vyhlásenie výziev na výber MAS bol v kompetencii gestora CLLD. Pre výber stratégií miestneho rozvoja vytvoril gestor CLLD výberovú komisiu. Postavenie, zloženie a pôsobnosť komisie bola určená v štatúte vydanom gestorom CLLD.

V rámci oblastí, ktoré budú vyžadovať spoločný koordinovaný prístup, bude gestor CLLD pri implementácii CLLD spolupracovať s Riadiacim orgánom pre IROP a inými relevantnými partnermi.

CLLD sa implementuje prostredníctvom EPFRV v rámci PRV SR 2014 – 2020 a EFRR v rámci IROP. V zmysle schváleného Operačného programu Ľudské zdroje bude podpora prebiehať na komplementárnej báze prostredníctvom otvorených výziev pre MAS.

MAS vypracovala a implementuje stratégiu miestneho rozvoja, kde  sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého súvislého územia MAS. V podmienkach SR bude MAS sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie/neschválenie žiadostí a predkladať žiadosti na konečné rozhodnutie riadiacemu orgánu, resp. Pôdohospodárskej platobnej agentúre v súlade so Systému riadenia CLLD.

Opatrenie 19 LEADER v rámci PRV SR 2014 - 2020

Podopatrenie:19.1 Prípravná podpora

Oprávnené sú výdavky súvisiace s formovaním (animáciou) územia pripravujúceho sa na implementáciu nástroja CLLD a výdavky súvisiace s prípravou stratégie CLLD – náklady súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu CLLD.

Podopatrenie:19.2 Podpora implementácie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Oprávnené sú opatrenia definované v stratégií CLLD

Podopatrenie: 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnych akčných skupín

Oprávnená je príprava a realizácia projektov spolupráce. V rámci podopatrenia projektov spolupráce, môže ísť o 2 typy spolupráce:

- národná
- nadnárodná

Podopatrenie: 19.4 Chod miestnej akčnej skupiny a animácia

Oprávnené sú finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové náklady a náklady spojené s animáciou a umožniť tak plynulú prevádzku MAS a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie CLLD.

Oprávnené osi v rámci IROP

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou – Oprávnené aktivity v rámci implementácie stratégie CLLD

Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou – Oprávnené aktivity v rámci implementácie stratégie CLLD

Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022