Katalóg poradenských služieb a poradcov

Katalóg poradenských služieb a poradcov

Podľa čl. 12 až 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky, sú členské štáty povinné zriadiť pre prijímateľov poľnohospodársky poradenský systém o  obhospodarovaní pôdy a  riadení poľnohospodárskych podnikov. Zároveň nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v čl. 15 zadefinovalo cieľ podpory poradenstva, okruh prijímateľov, ich odbornú spôsobilosť a spôsob výberu poskytovateľov poradenských služieb ako aj oblasti poskytovaných poradenských služieb.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poverilo Agroinštitút Nitra, štátny podnik poverením č. 889/2013-100 zo dňa 16.12.2013 vykonávať akreditovanú vzdelávaciu činnosť, realizovať jednotlivé druhy celoživotného vzdelávania zabezpečovaním:

  1. vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť poľnohospodárstva a na programové obdobie 2014 - 2020;
  2. spravovania verejného portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov na programové obdobie 2014 - 2020.

Poverenie sa vzťahuje na:

  • zabezpečovanie vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť poľnohospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020;
  • vydávanie certifikátu poradcom oprávneným poskytovať poradenské služby v súlade s cieľom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, opatrenia 2 Poradenské služby;
  • spravovanie a aktualizácia portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov, ktorí sú oprávnení poskytovať poradenské služby v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, opatrenia 2 Poradenské služby;
  • poskytovanie informácií týkajúce sa evidencie pôdohospodárskych poradcov Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry na základe ich požiadania;
  • spolupráca s Národným lesníckym centrom - Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri zabezpečovaní vzdelávania pôdohospodárskych poradcov za oblasť lesníctva na programové obdobie 2014 – 2020.

 

Katalóg poradenských produktov

Vyberte si záujmovú oblasť

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022