Dokumenty

Dokumenty

Prezentácie zo seminára „Prvé európske farmárske trhy“

Prezentácie zo seminára "Aktuálne trendy pri pestovaní a spracovaní slovenských novošľachtencov viniča hroznorodého" (23.3.2016, Nitra)

Výber prezentácií z Medzinárodnej vedeckej konferencie AGROKONFERA (18. – 19. 02. 2016, Beladice)

Prezentácie z Konferencie „Leader a CLLD“ (7. máj 2015, Agroinštitút Nitra)

Prezentácie z Konferencie NSRV SR (Nitra, 20.-21.11.2014)

Prezentácie zo seminára „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku"

Prezentácie zo seminára na tému „Plemenitba“ (Budimír, 24.10.2014)

Prezentácie zo seminára na tému „Nákup použitých strojov a zariadení z fondov EU" (Bratislava, 19.9.2014)

Prezentácie zo seminára "Likvidácia vedľajších živočíšnych produktov"(Zvolen, 15.8.2014)

Prezentácie zo seminára „Farmársky zákon“ (Hrubý Šúr, 18.7.2014)

Prezentácie zo seminára „Pôda“ (Podkylava, 27.6.2014)

Prezentácie zo študijnej cesty "Pozitívne príklady PRV SR 2007-2013 so zameraním na environmentálny a regionálny rozvoj vidieckych sídel"

Prezentácie zo seminára „Podpora mladých, malých a začínajúcich farmárov“ (Sklenné, 30.5.2014)

Prezentácie zo seminára „Štatút farmárskej rodiny" (Levoča, 25.4.2014)

Prezentácie zo seminára "Spracovanie potravín prvovýrobcom na farme" (21.3.2014, Jelenec)

Prezentácie zo seminára "„Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – Tvorba a údržba verejných priestranstiev a ochrana životného prostredia“

Materiály týkajúce sa pozemkových úprav

Prezentácie z Konferencie Národnej siete rozvoja vidieka SR (21.-22.11.2013, Nitra)

Prezentácie z workshopu „Úspešné ženy = životaschopný vidiek“

Prezentácie zo seminára "Budúcnosť prístupu Leader v Nitrianskom kraji (1.10.2013, Mojmírovce)"

Oznámenie č. 88 zo dňa 23.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13)

Zverejnenie najčastejších chýb v ŽoNFP a ŽoP miestnych akčných skupín a konečných prijímateľov v rámci opatrení 4.1 a 4.3, osi 4 Prístup LEADER

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

Verzia PRV SR 2007-2013 platná od 10.07.2013

NARIADENIE RADY (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) konsolidované znenie

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) kons.zn

Prezentácie z odborného seminára "Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku a regionálne značenie produktov a služieb"

Prezentácie z informačných seminárov „Predaj z dvora“

Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

Stratégia integrovaného rozvoja územia MAS

Prezentácie z konferencie s workshopom "Spojme sa pre rozvoj vidieka"

Politika súdržnosti v rokoch 2014-2020

Návrh nariadenia o podpore rozvoja vidieka

Anotácie k publikáciám vydávaných OECD

Publikácia so zameraním na „zelené projekty“ spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD)

Príručka pre správnu implementáciu skupiny opatrení 3.4 z PRV 2007-2013

Metodické usmernenie k opatreniu 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a k opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny

Informovanie a propagovanie pomoci z EPFRV

Vzor výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka sr 2007 -2013 (projekt) v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Vzor dodatku k Integrovanej stratégií rozvoja územia

Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 15.7.2009 uverejnila výzvy na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Následne bola uverejnená Príručka pre žiadateľa - verzia 2.0, formuláre žiadostí o NFP a tabuľková časť vo formáte Excel.

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - vlastný dokument

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.1.

Dodatok č. 2 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022