Pripravujeme

Pripravujeme vzdelávacie aktivity

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj

Názov aktivity: Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh  a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov - podoptarenie 4.2

Cieľová skupina: poľnohospodári a potravinári

Termín: február 2022, Modra

 

 

Názov aktivity: Povinnosti a postupy prijímateľov v súvislosti s realizáciou projektov v rámci  PRV SR 2014 – 2022

Cieľová skupina: poľnohospodári a potravinári

Termín: 18.02.2022, Modra

 

RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov aktivity: Informačný seminár k  podopatreniu 4.2 PRV SR 2014 – 2022

Termín a miesto/ forma: február 2022, online

Cieľ: zabezpečiť správnu implementáciu PRV SR 2014 - 2022

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o opatrenie

 

Názov aktivity: Informačný seminár k  podopatreniu 4.1 PRV SR 2014 – 2022

Termín a miesto/ forma: február 2022, online

Cieľ: zabezpečiť správnu implementáciu PRV SR 2014 - 2022

Cieľová skupina: potenciálny záujemca o opatrenie

 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov aktivity: Informačný seminár k výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Termín a miesto/forma: 26.01.2022 resp. 27.01.2022, on-line forma prostredníctvom aplikácie ZOOM

Cieľ: prezentovať širokej verejnosti a potravinárom podmienky a pravidlá pomoci výzvy na podopatrenie 4.2

Cieľová skupina: potravinári, široká verejnosť

Lektor: lektor z RO resp. PPA

 

RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Názov aktivity: Nové výzvy PPA pre spracovateľov poľnohospodárskych produktov a potravinárske subjekty – TN kraj

Termín a miesto/ forma: v týždni 24.-28.1.2022, online prostredníctvom aplikácie ZOOM

Cieľ: Cieľom informačného seminára je podrobne informovať o vyhlásenej výzve Pôdohospodárskej platobnej agentúry z PRV SR 2014 -2022 v podopatrení 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh  a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov (Číslo výzvy:  51/PRV/2021).

Súčasťou informačného online seminára bude predstavenie nového systému obstarávania JOSEPHINE a aktuálneho znenia Usmernenia č.8/2017.

Cieľová skupina: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby,

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie, ostatní záujemcovia o informácie o vyhlásenej výzve

Lektor: zamestnanci MPRV SR, resp. PPA

 

Názov aktivity: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni (Trenčiansky kraj)

Termín a miesto/ forma: február 2022, online prostredníctvom aplikácie ZOOM (v prípade možnosti prezenčne)

Cieľ: Stretnutie TPS LEADER/CLLD na regionálnej úrovni poskytne podrobnejšie informácie o implementácii CLLD na národnej a regionálnej úrovni, aktuálnych dokumentoch týkajúcich sa CLLD

Cieľová skupina: zástupcovia MAS z územia Trenčianskeho kraja

Lektor: interný/externý

 

RA NSRV SR pre Žilinský kraj

Názov aktivity: Regionálna tematická skupina pre LEADER

Termín a miesto/ forma: online, ak to bude možné prezenčne

Cieľ: vzájomná výmena skúsenosti z implementácie stratégie CLLD jednotlivých MAS

Cieľová skupina: MAS v Žilinskom kraji

Lektor: interný

 

RA NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov aktivity: Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2022

Termín a miesto/ forma: online, február/marec 2022

Cieľ: pomoc prijímateľom NFP z PRV SR 2014 - 2020 minimalizovať chybovosť pre účtovnej evidencii  finančných prostriedkov 

Cieľová skupina: FO a PO - prijímatelia finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2022

 

RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov aktivity: Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 - 2022 - príklady dobrej praxe Termín a miesto/ forma: február 2022, online

Cieľ: v nadväznosti na školenie k pozemkovým úpravám, poskytnúť dodatočné informácie o konkrétnych príkladoch dobrej praxe Cieľová skupina: poľnohospodári

Lektor: externý lektor

 

Názov aktivity: Klub mladých farmárov - východ

Termín a miesto/ forma: február 2022, Drienica

Cieľ: vytvoriť informačnú a diskusnú platformu pre mladých poľnohospodárov v oblasti výziev PRV SR 2014 - 2022, prípravy budúcej SPP, pozemkových úprav Cieľová skupina: mladí poľnohospodári, poľnohospodári

Lektor: externí lektori

 

RA NSRV SR pre Košický kraj

Názov aktivity: Informačný seminár k podopatreniu 4.2

Termín a miesto/forma: polovica februára 2022, online

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka, informovanie širokej verejnosti o politike rozvoja vidieka, možnostiach financovania, inováciách

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, beneficienti, potenciálny beneficienti PRV SR

Lektor: externý

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020