Kalendár akcií - starý

Pozvánka na odborný seminár "Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku -Tvorba a údržba verejných priestranstiev"

Pozývame Vás na odborný seminár zameraný na tvorbu a rekonštrukcie verejných obecných priestorov, parkov, cintorínov a priestorov pre športové a voľnočasové aktivity v obci so zachovaním tradičných hodnôt a špecifík vidieckeho prostredia, ktorý organizuje Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Seminár sa bude konať 30.10.2012 v kultúrnom dome v Koliňanoch.

Účasť na seminári je možná len na základe vyplnenej a podpísanej prihlášky účastníka, potvrdenej organizátorom. Prihlášky zasielajte v termíne do 26. októbra 2012 elektronicky na adresu: [email protected], resp. poštou zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky.

Viac informácií nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020