PRV SR 2014 – 2020

Vyhodnotenie Verejnej konzultácie k základným parametrom pripravovaných výziev na podopatrenia 4.3.E, 8.3, 8.4 PRV SR 2014 - 2022

MPRV SR zverejnúje vyhodnotenie pripomienok predložených v rámci verejnej konzultácie k základným parametrom pripravovaných výziev na podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022:

  • 4.3.E Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
  • 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch)
  • 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Súbežne s verejnou konzultáciou prebiehala aj konzultácia v Monitorovacom výbore pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022.

Aktualizované dokumenty obsahujú úpravy aj na základe pripomienok členov Monitorovacieho výboru.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020