PRV SR 2014 – 2022

Zoznam schválených/neschválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2020 pre opatrenie 16, podopatrenie 16.1 PRV SR 2014 – 2022

Riadiaci orgán PRV SR 2014-2022 zverejňuje zoznam schválených/neschválených obsahových námetov v rámci výzvy č. 1/2020 pre opatrenie 16, podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV SR 2014 – 2020.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022