PRV SR 2014 – 2020

Posudzovanie inovatívnosti projektov

Na základe výzvy 51/PRV/2021 na predkladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020 je NPPC - Výskumný ústav potravinársky kompetentná organizácia pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Komplexné info - Linky:

http://nppc.sk/2022/inovativnost.pdf

https://www.facebook.com/NationalAgriculturalAndFoodCentre

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020