PRV SR 2014 – 2022

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej III. výzvy na podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom III. výzvy na podopatrenie 6.1 Podpora na začatie podnikania pre mladých poľnohospodárov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 (PRV), ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Výzva sa plánuje vyhlásiť v 4. štvrťroku 2021, pričom uzávierka výzvy a možnosť predkladať projekty bude vzhľadom na podmienky výzvy v roku 2022 po termíne predkladania žiadostí o priame platby (predpokladaný termín uzávierky výzvy: 30.6.2022).

Návrh základných parametrov výzvy vychádza z platného znenia PRV, t. j. po jeho 8. modifikácii, ktorá je výsledkom spolupráce MPRV SR aj s neštátnymi partnermi sektora a ktorou sa o. i. predlžuje programovacie obdobie PRV do 31.12.2022 s možnosťou čerpania podpory až do roku 2025. MPRV SR chce aj týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach a predpokladaných termínoch pripravovanej výzvy a súčasne dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojho odôvodneného stanoviska, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu nastaveniu výzvy pri rešpektovaní podmienok podopatrenia.

Vaše odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na [email protected], v termíne do pondelka 4. októbra 2021, do 15:00 hod..

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022