Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj

image

Adresa kancelárie RA NSRV SR:  Horná 13, 974 01  Banská Bystrica

Úradné hodiny kancelárie RA NSRV SR:  Pondelok - Štvrtok: 08.00 hod. - 13.30 h, obedná prestávka: 12.00 - 12.30 h

Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR:  VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Webová stránka: www.voka.sk , www.vokara.sk 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Emília Jányová Lopušníková

Regionálny koordinátor: Mgr. Emília Jányová Lopušníková

Oblasť zamerania:  rozvoj  vidieka, lesníctvo, poľnohospodárstvo

Telefón:  0905 866 698

E-mail:  [email protected], [email protected][email protected]

Stručná charakteristika RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje:  VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity ako zastrešujúca organizácia RA NSRV SR BBSK v programovom období 2014 - 2020 začala svoje aktivity rozvíjať od roku 1998. Hlavným poslaním VOKA je „pomáhať ľuďom na vidieku budovať lepší život“. Toto poslanie sa snaží napĺňať realizačný tím pracovníkov VOKA prostredníctvom vzdelávacích, informačných a poradenských aktivít, ktoré sú zamerané najmä na rozvoj vidieka, beneficientov PRV, podporu zamestnanosti a podnikania na vidieku, podporu integrovaného rozvoja vidieka a komunitného rozvoja vidieka.

V novom programovom období 2014 – 2020 je jej cieľom posilňovanie a rozširovanie úloh LEADER (v porovnaní s predošlým programovým obdobím 2007 - 2013) najmä v riešení otázok zamestnanosti, vytvárania podmienok pre rozvoj vidieckeho hospodárstva, zvyšovania kvality života obyvateľstva, vidieckych oblastí, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt vidieka.

Prostredníctvom RA NSRV SR bude svojou činnosťou zabezpečovať kontinuitu činností NSRV SR z obdobia 2007 - 2013, prispievať k implementácii jednotlivých operačných programov podporovaných z EŠIF a k napĺňaniu 3 rastov stratégie Európa 2020 a rovnosti príležitostí.

Vzhľadom na uvedené rozširujúce úlohy bude pozornosť RA v rámci poradenskej činnosti zameraná na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vidiecke oblasti.

Zrealizovaná činnosť

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020