Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj

image

Sídlo kancelárie RA NSRV SR:  Hlavná 1, 911 05  Trenčín

Úradné hodiny kancelárie RA NSRV SR:  Pondelok - Piatok: 8.00 – 15.00 h, možnosť dohodnúť stretnutie mimo úradných hodín na tel. č. 0910 901 431

Názov organizácie zastrešujúcej RA NSRV SR:  MVL Štefánek, s r.o.

Webová stránka:  http://www.mvlstefanek.sk/nsrv/

Štatutárny zástupca:  Ing. Pavol Štefánek

Regionálny koordinátor:  Ing. Andrej Milo

Oblasť zamerania:  poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, obecné samosprávy, podnikateľské subjekty na vidieku, miestne akčné skupiny

Telefón, Fax:  Tel.: 0910 901 431
                         Fax: 32/748 49 14

E-mail:  [email protected]

Stručná charakteristika  RA NSRV SR resp. organizácie, ktorá ju zastrešuje:  Spoločnosť MVL Štefánek, spol s r.o. so sídlom v Trenčíne pôsobí v oblasti pôdohospodárstva už od roku 1995. Zaoberá sa obchodnou činnosťou so strojmi, technológiami a zariadeniami pre poľnohospodárov a spracovateľov poľnohospodárskych produktov. Významnú časť aktivít spoločnosti tvorí poradenstvo a vzdelávanie pre subjekty, ktoré čerpajú prostriedky z fondov EÚ, najmä z Programu rozvoja vidieka SR. V rokoch 2009-2014 vykonávala aj činnosti regionálneho pracoviska NSRV SR pre Trenčiansky kraj. Získané skúsenosti z minulosti a štatút Regionálnej antény pre nové programovacie obdobie zabezpečia kontinuitu poskytovania činnosti NSRV v Trenčianskom kraji. Cieľom regionálnej antény bude najmä podieľanie sa na rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva formou poskytovania informácií, organizáciou vzdelávacích a informačných podujatí a národnou a nadnárodnou spoluprácou.

Zrealizovaná činnosť

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020