Aktuálne informácie

Metodické usmernenie k opatreniu 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a k opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila v časti Sekcia projektových podpôr/Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013/Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 11. OS 4 Leader (str. 8) "Metodické usmernenie k opatreniu 4.1 Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia a k opatreniu 4.3 Chod miestnej akčnej skupiny". Prílohu č.1 k usmerneniu tvorí "Formulár Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny", ktorý je súčasťou súboru.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022