Aktuálne informácie

Oznámenie č. 88 zo dňa 23.07.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER verzia 1.13)

Riadiaci orgán v súvislosti s Oznámením č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 uverejneného na www.apa.sk upresňuje platnosť predmetného oznámenia nasledovne:

Oznámenie č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 sa vzťahuje na výzvy vyhlásené miestnou akčnou skupinou po 1. júli 2013;
Oznámenie č. 85 zo dňa 08. 07. 2013 sa vzťahuje aj na výzvy vyhlásené miestnou akčnou skupinou, ktoré boli vyhlásené pred 1. júlom 2013, trvajú  počas 1. júla 2013 a príjem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude ukončený po 1. júli 2013;
Toto oznámenie sa nevzťahuje na výzvy, ktoré boli vyhlásené miestnou akčnou skupinou a zároveň príjem Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bol ukončený pred 1. júlom 2013.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022