Aktuálne informácie

Verejná konzultácia k pripravovanej výzve 7.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom výzvy na podopatrenie 7.2 „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie“ Programu rozvoja vidieka SR  2014 - 2022 (PRV). Zámerom pripravovanej výzvy je podpora obcí do 1 000 obyvateľov prostredníctvom investícií do vodovodov, kanalizácii a čističiek odpadových vôd. Plánovaná podpora 40 mil. Eur na výzvu je spolufinancovaná zo zdrojov  EÚ a štátneho rozpočtu s intenzitou pomoci vo výške 100% oprávnených nákladov projektu.

Vyhlásenie výzvy je naplánované na február 2023, pričom pôjde o uzatvorenú výzvu. Spustenie podávania žiadostí v rámci vyhlásenej výzvy pre žiadateľov je naplánované na marec 2023 a ukončenie podávania žiadostí na august 2023. Na predkladanie žiadostí o NFP je tak vyhradený dostatočný čas, aby bol žiadateľom umožnený potrebný časový priestor pre predloženie kvalitných projektových žiadostí obsahujúcich všetky nutné potvrdenia. S cieľom nastaviť výzvu tak, aby reflektovala reálnu potrebu obcí, MPRV SR v rámci prípravy parametrov výzvy oslovilo obce formou dotazníka so žiadosťou o poskytnutie informácii ohľadom pripravovanej výzvy. MPRV SR vyvinulo iniciatívu na to, aby sa do dotazníka zapojilo čo najviac obcí a tým sa zvýšila relevantnosť dát, ktoré sú pre nastavenie výzvy kľúčové.

MPRV SR chce aj týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach a predpokladanom termíne pripravovanej výzvy a súčasne dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojho odôvodneného stanoviska, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu nastaveniu výzvy pri rešpektovaní podmienok podopatrenia.

Vaše odôvodnené pripomienky k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na [email protected] v termíne do 9.2.2023, 10:00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022