Aktuálne informácie

NSRV SR POMÁHA!

Termíny na predkladanie žiadostí vo výzvach č. 53 a 54/PRV/2022 sa krátia. Prípravy žiadateľov pre podanie projektov malých a mladých farmárov vrcholia. Vnímame Vaše potreby a Vaše požiadavky! V snahe pomôcť žiadateľom s prípravou ich projektov v rámci aktuálnych výziev a v nadväznosti na vysoký dopyt po informáciách ohľadom vypĺňania jednotlivých častí podnikateľského plánu ako jednej z dôležitých príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 - 2022 pre Vás NSRV SR pripravila príklad vypracovania podnikateľského plánu pre podopatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Samozrejme, ide len o "modelovú" situáciu, a preto každý žiadateľ musí vychádzať zo svojich reálnych podmienok. Dokument obsahuje stručný popis základných požadovaných údajov, ktoré každý žiadateľ podľa vlastného uváženia môže doplniť o ďalšie informácie, ktoré považuje za dôležité (ekonomické ukazovatele a analýzy, bližší popis a charakteristiky komodít či spôsobu hospodárenia a pod).

Dokument zohľadňuje základné aspekty aktuálnej výzvy č. 53/PRV/2022 a môže slúžiť ako inšpirácia či odrazový mostík pri vypracovaní Vášho podnikateľského plánu. Nie je možné považovať ho za záväzný alebo odporúčaný vzor, ale  ho treba chápať tak, ako bol pripravený - ako pomôcku, o ktorú sa môžete opierať a ktorou si môžete pomôcť pri tvorbe Vašich projektov. 

Pevne veríme, že sme Vám aspoň svojou troškou uľahčili Vašu prácu a pomohli na ceste k úspešnému projektu. Držíme palce! Sme radi, že ste s nami a že my môžeme byť pri Vás!

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022