Aktuálne informácie

Verejná konzultácia pripravovanej výzvy na podopatrenie 7.4 (charita) PRV SR 2014 - 2022

Berúc do úvahy socio-ekonomické dôsledky pandémie a prebiehajúcej vojny na Ukrajine rapídne narastá potreba hľadania možnosti adresnej pomoci pre poskytovanie sociálnych služieb ľuďom v núdzi, najodkázanejším osobám, osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii, osobám v nepriaznivej sociálnej situácii ,ľuďom bez prístrešia a iným osobám odkázaným na takúto pomoc.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 

(i) identifikoval možnosti zabezpečenia pomoci z prostriedkov Programu,

(ii) navrhol rozšírenie relevantného opatrenia,

(iii) predbežne konzultoval možnosti rozšírenia relevantného opatrenia s Európskou
komisiou s pozitívnou spätnou väzbou a

(iv) pripravil návrh základných parametrov výzvy.

V rámci možností, ktorými Program rozvoja vidieka SR 2014-2022  (ďalej ako "PRV") disponuje, existuje priestor pre rozšírenie existujúcej podpory - a to v rámci opatrenia M 07_Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach/ podopatrenie
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúry.

Podpora z PRV by mala byť zacielená na podporu organizácií, ktoré na neziskovom princípe poskytujú potravinovú i materiálnu pomoc ľudom, ktorí sa ocitli v zložitých životných podmienkach a sú odkázaní na potravinovú pomoc.

V rámci podpory z PRV by malo ísť o investičnú pomoc na vybudovanie skladovacej a distribučnej infraštruktúry určenú organizáciám, ktoré sa orientujú na poskytovanie charitatívnej činnosti zameranej na poskytovanie potravín a základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby, osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii, osoby  v nepriaznivej sociálnej situácii, ľudí bez prístrešia a iné odkázané osoby, ktoré sa ocitli v zložitých životných podmienkach a sú odkázaní na potravinovú pomoc.  Zámerom je,  prostredníctvom investičnej pomoci podporenej v rámci PRV v sume 5 mil. Eur, vytvoriť podmienky pre dlhodobé zabezpečenie sociálnych služieb - konkrétne vytvorenie dostatočných kapacít pre distribúciu prioritne potravinovej a prípadne inej základnej materiálnej pomoci.

Takáto forma pomoci by bola komplementárna k prevádzkovej pomoci poskytovanej z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a v súlade s Národnou rámcovou stratégiou podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. Finančné krytie na výzvu by malo byť zabezpečené v rámci bilancovania zdrojov PRV 2014-2022 bez zníženia alokácie pre prioritné oblasti: poľnohospodárstvo, potravinárstva, lesné hospodárstvo a vidiek.

S cieľom transparentného prístupu k riadeniu PRV, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k návrhu základných parametrov pripravovanej výzvy PRV zameranú na investície súvisiace s poskytovaním pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii.

Trvanie verejnej konzultácie: od dnes do 13.9.2022.

Svoje pripomienky prosím pošlite na email [email protected]

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022