Aktuálne informácie

Verejná konzultácia k pripravovanej výzve na podopatrenie 4.3.D Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 4.3.D Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení z Programu rozvoja vidieka  SR 2014 - 2022, ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR. 

Vaše odôvodnené pripomienky k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na [email protected] , v termíne do piatka 8. júla 2022.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020