Aktuálne informácie

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC

Podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami rozvoja vidieka v zn. n. p., je žiadateľ o platbu pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami ( ďalej len „ANC“) povinný plniť podmienku zaťaženia najmenej 0,3 dobytčích jednotiek, ktorými sú polygastrické zvieratá alebo kone registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“), ktorých držiteľom je žiadateľ o poskytnutie podpory, na 1 ha trvalých trávnych porastov v ANC v období od 1. mája do 31. októbra daného roku žiadosti o platbu.


Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vykonáva administratívnu kontrolu dodržania uvedených podmienok za každý deň určeného obdobia, ktoré trvá od 1. mája do 31. októbra. Vo výpočte denného stavu dobytčích jednotiek sa zohľadňujú zvieratá podľa stavu určených druhov hospodárskych zvierat na farmách evidovaných v CEHZ na žiadateľa ako držiteľa.
Na základe predbežného prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2021 platobná agentúra zistila podozrenie na neplnenie podmienky zaťaženia u 415 žiadateľov pre ANC, ktorých zoznam uvádzame v prílohe tohto oznámenia. Týmto žiadateľom platobná agentúra odporúča overiť správnosť údajov evidovaných v CEHZ, ako napríklad: žiadateľ je jediný držiteľ farmy; evidencia farmy na jednoznačný identifikátor žiadateľa, ktorým je IČO; oprava chybných hlásení v CEHZ.
 

Finálny výpočet zaťaženia platobná agentúra vykoná 25.11.2021, ktorý bude rozhodujúci pre administratívnu kontrolu daných podmienok pre schvaľovanie priamych podpôr pre rok 2021.

 

zoznam ziadatelov ANC s nesplnenou podmienkou zatazenia 2021 (xlsx, 26.39 Kb, 29x)

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020