Aktuálne informácie

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovaných výziev pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovaných výziev pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosti:

-              Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov

-              Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Návrh výziev vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a reflektuje nastavenie jeho cieľov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si váži záujem odbornej verejnosti a s cieľom pripraviť výzvy tak, aby vyvolali čo najväčší záujem obhospodarovateľov lesov o získanie investičnej podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, sa obracia najmä na  potenciálnych beneficientov, aby predložili svoje odborné stanoviská k základným podmienkam pripravovaných výziev.

Verejná konzultácia je otvorená do 5.8.2021. Adresa na zaslanie stanovísk: vidnanska@arvi.sk.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020