Aktuálne informácie

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 8.5 PRV SR 2014 - 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosť: Aktívne manažmentové opatrenia so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Návrh výzvy vychádza z platného znenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a reflektuje nastavenie jeho cieľov.

Metodiku, podľa ktorej bude stanovená oprávnenosť projektov v tejto výzve, pripravilo Národné lesnícke centrum na základe konzultácií s dotknutými inštitúciami.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si váži záujem odbornej verejnosti a s cieľom pripraviť výzvu tak, aby vyvolala čo najväčší záujem obhospodarovateľov lesov o získanie investičnej podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, sa obracia najmä na potenciálnych beneficientov, aby predložili svoje odborné stanoviská k základným podmienkam pripravovanej výzvy.

Verejná konzultácia je otvorená do 03.03.2021.

Adresa na zaslanie stanovísk: [email protected]

V prípade otázok je možné sa obrátiť na regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktoré pôsobia v každom kraji – kontakty nájdete tu
 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022