Aktuálne informácie

Usmernenie NSRV SR pre MAS pri vypĺňaní Registračných formulárov/Kariet MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR si vás, miestne akčné skupiny s udeleným štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020, dovoľuje usmerniť pri vypĺňaní Registračných formulárov/Kariet MAS, ktoré práve prebieha.

Väčšinu údajov, ktoré vypĺňate v registračnom formulári, ste už zadávali v stratégii. „Nové“ údaje, ktoré od vás žiadame, máte aktuálne tiež k dispozícii. Touto cestou si vám pri vypĺňaní registračných formulárov dovoľujeme poradiť s nasledovnými krokmi.

Najčastejšie FAQ k vypĺňaniu:

„Číslo zmluvy s PPA“ – do tejto kolónky je potrebné vyplniť kód projektu (napr. 192BA......).

„Skutočný začiatok realizácie projektu“ – je deň, kedy štatút MAS nadobudol právoplatnosť, čiže 10 pracovných dní po doručení rozhodnutia (cca prvý decembrový týždeň).

„Skutočný koniec realizácie projektu“ – ukončenie v roku 2023.

Vkladanie fotografií: Prosím vložte ľubovoľnú fotografiu, pred/po realizácii projektu, ktorú ste prikladali ku stratégii. Prosím použite formát súboru .jpg resp. iný obrázkový formát .... Prosím nevkladajte fotografie vo formáte .pdf nakoľko ich systém nezoberie.

Údaje, ktorými zatiaľ nedisponujete: napr.: „logo MAS“ – ak zatiaľ nemáte oficiálne logo MAS, dá sa vložiť i dodatočne neskôr po kontaktovaní na mailovú adresu [email protected]

Pri vypĺňaní textových údajov, ktorými zatiaľ nedisponujete, prosíme, vkladajte napr. pomlčku „-„ , slovo „nie“ , „xxx“ , atď. Žiadame vás aby ste nevkladali číslo nula „0“, pretože v tomto prípade je to tiež prázdny znak a nie je nositeľom žiadnej informácie, čiže registračný formulár systém vyhodnotí ako neúplný, neodošle vám ho na administráciu a bude od vás naďalej žiadať doplnenie údajov.

Údaje, ktoré sú pre vás v súčasnosti irelevantné, napr. „Projekty spolupráce“ – pokiaľ MAS nie je zapojená do projektov, dané údaje nevypĺňate (do kolónky môžete vložiť znak „-„ , alebo ľubovoľný text „nie“, „irelevantné“ , ......

ALE je potrebné, aby ste údaje o „Projektoch spolupráce“ vyplnili v časti: „Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako predkladateľ/partner projektu“.

Pri „Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER“ vypĺňate iba v prípade, ak ste realizovali projekty MAS v predchádzajúcom programovom období (pokiaľ ste nerealizovali žiadne projekty, kolónku nevypĺňate, resp. vložíte napr. znak „-„).

V prípade komplikácií alebo nejasností pri vypĺňaní registračného formuláru nás neváhajte kontaktovať, radi vám pomôžeme a usmerníme pri jednotlivých krokoch.

Kontaktná osoba pri registrácii: Ing. Ingrida Šranková, PhD., [email protected], 0908 290 667.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020