Aktuálne informácie

REGISTRÁCIA KONEČNÝCH PRIJÍMATEĽOV PODPORY Z OSI 3 PRV SR 2007-2013 DO AGENTÚRY PRE ROZVOJ VIDIEKA

Koneční prijímatelia podpory sú po ukončení projektu povinní zaregistrovať podporenú aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP.

Zaregistrovať sa je možné vyplnením Registračného formulára pre príslušné opatrenie (viď nižšie). Registračný formulár sa skladá z 2 častí:

  • ČASŤ A je povinná - vypĺňa každý prijímateľ
  • ČASŤ B je nepovinná - vypĺňajú prijímatelia, ktorí majú záujem o zaradenie svojho projektu do databázy „Príkladov dobrej praxe“, ktoré budú slúžiť ako propagácia PRV SR 2007-2013

Vyplnený Registračný formulár je potrebné zaslať:

  • poštou, podpísaný štatutárnym zástupcom
  • na cd nosiči (registračný formulár vo formáte doc, fotodokumentáciu vo formáte jpg)

Na základe riadne vyplneného zaslaného Registračného formulára Vám bude zaslané potvrdenie o registrácii do Agentúry pre rozvoj vidieka.

Vyplnené Registračné formuláre zasielajte na adresu:

Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra

Databáza zaregistrovaných projektov je zverejnená na http://www.nsrv.sk/index.php?pl=47

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020