Aktuálne informácie

Otázky a odpovede k výzve č. 1MAS/PRV/2015 na predkladanie projektových zámerov v rámci PRV SR 2014-2020 pre podopatrenie 19.2 - 3. časť

V priloženom dokumente Vám prinášame 3. časť sumáru otázok a odpovedí k stratégii CLLD spracované MPRV SR.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020