Implementácia LEADER/CLLD

Oznámenie PPA pre MAS

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok cez iniciatívu LEADER, že v prípade ak žiadateľ splnil podmienku mať predložené ukončené verejné obstarávanie/obstarávanie zároveň s predloženou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a nastali odôvodnené skutočnosti, na základe ktorých dôjde preukázateľne k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi obstarávateľom a dodávateľom, je možné opakovane vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie kedykoľvek v procese konania. V uvedenom prípade žiadateľ požiada o možnosť vyhlásiť nové verejné obstarávanie/obstarávanie PPA. O ukončení procesu verejného obstarávania/obstarávania musí žiadateľ informovať manažéra príslušnej MAS prostredníctvom mailu na príslušnú MAS a PPA na adresu [email protected].


Dokumentáciu k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu sa predkladá prostredníctvom ITMS do 5 pracovných dní od ukončenia verejného obstarávania/obstarávania.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022