Implementácia LEADER/CLLD

Tvorba ŽoP na prevádzkové náklady MAS v ITMS 2014+

RO pre IROP zverejnil prezentáciu "Tvorba ŽoP na prevádzkové náklady MAS v ITMS 2014+"

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020