LEADER / CLLD

Názov projektu:

Modernizácia verejného priestranstva – areál Padelky

Miesto realizácie:

mesto Myjava - mestská časť Turá Lúka

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je zatraktívnenie územia mesta Myjava a zlepšenie životných podmienok obyvateľov. Čiastkové ciele:
1.  Zlepšenie základných služieb obyvateľstva úpravou verejného priestranstva
2. Zvýšenie atraktivity spoločenských podujatí a voľnočasových aktivít prostredníctvom investícií do infraštruktúry
3. Zlepšenie  infraštruktúry a verejných služieb

Charakteristika projektu:

Areál Padelky  sa nachádza  v peknom prostredí  lúk a pasienkov pri okraji lesa. Je celoročne  využívaný verejnosťou na prechádzky a pobyt v prírode i  pri podujatiach regionálneho charakteru organizovaných Mestom Myjava. Areál ako celok poskytuje kultúrne a estetické využitie pre obyvateľov Myjavy a okolia. 
Pre skvalitnenie služieb bolo nevyhnutné vybudovanie sociálneho zázemia, ktoré si vyžadovalo pripojenie na distribučnú sieť elektrickej energie, oprava a modernizácioa areálového verejného osvetlenia, vybudovanie hygienického zariadenia, vybudovanie skladu mobiliáru,  rozšírenie spevnených plôch, doplnenie areálu drobnou architektúrou  a vysadením stromov v prevažnej väčšine pôvodného domáceho charakteru . Okrajovou časťou areálu preteká bezmenný potôčik a keďže voda dokáže priestor oživiť  a prilákať návštevníkov, súčasne prišlo k vybudovaniu inovtívnych prvkov  prepadov  vody a jazierka a vybudovaniu voliér pre jarabice a bažanty, čím bude návštevníkom umožnené pozorovať inak voľne sa pohybujúcu zver a vodné živočíchy a poskytne im priestor pre oddych i možný náučný charakter. Predmetom projektu takisto bolo vybudovať zariadenie pre deti s hracími prvkami, plochy pre bedminton a petang. Celý areál bol doplnený o informačný panel, stojan na bicykle, lavičky s operadlom a odpadkovými košmi.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Realizáciou projektu mesto Myjava sleduje  zvýšenie progresivity a atraktivity verejného priestranstva, zvýšenie kvality infraštruktúry a verejných služieb, zvýšenie bezpečnosti areálu  a  zlepšenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. Areál je oveľa viac navštevovanejší aj mimo organizovaných podujatí.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022