LEADER / CLLD

Názov projektu:

Volkovce - "Parčík za kostolom" - 1. etapa

Miesto realizácie:

obec Volkovce

Ciele projektu:

Aktivity projektu naplňujú hlavný cieľ projektu, ktorým je Zvýšenie atraktivity obce Volkovce prostredníctvom úpravy nevyužitého verejného priestranstva v centrálnej časti obce. Dosiahnutie tohto cieľa je prospešné nielen pre samotnú obec Volkovce a jej obyvateľov, ale aj pre celé územie MAS Požitavie – Širočina v dôsledku pozitív, ktoré so sebou realizácia tohto projeku prináša.
Na uvedený hlavný cieľ projektu nadväzujú špecifické (čiastkové) ciele, ktorými sú:
• Zlepšenie dostupnosti parku prostredníctvom vybudovania chodníkov a spevnených plôch
• Zvýšenie atraktivity verejného priestranstva prostredníctvom realizácie sadových úprav
• Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času obyvateľov a návštevníkov obce a mikroregiónu vďaka doplneniu parku o prvky drobnej architektúry / mobiliára.

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu bola realizácia I. etapy revitalizácie verejného priestranstva – „Parčíku za kostolom“, nachádzajúceho sa v obci Volkovce.
Riešené verejné priestranstvo (park) predstavuje plochu za rímskokatolíckym kostolom Sv. Jakuba nachádzajúceho sa v obci Volkovce. Projekt pozostával z troch častí:

1) Spevnené plochy – v rámci parku sa vybudoval hlavný chodník z betónovej dlažby, ktorý umožňuje prechod cez park z Hlavnej ulice na Obchodnú ulicu. Terasy a ostatné chodníky, ktoré plynulo nadväzujú na chodník sú z mechanicky spevneného kameniva – minerálneho betónu
2) Sadové úpravy – projekt riešil taktiež nové zelené prvky s rešpektovaním miestnych druhov kvetov a drevín. Prvky zelene sa tiež delia na 3 časti:
a) Prvá časť „verejná zeleň“ – je tvorená prevažne pobytovým trávnikom a stromoradím, ktoré ja navrhnuté pozdĺž chodníka z betónovej dlažby. Do tohto priestoru boli osadené viaceré solitérne stromy a bodovo umiestené skupiny kvitnúcich krov, vertikálne doplnené o ďalšie skupiny stromov. 
b) Druhá časť „kvitnúca záhrada“ – je spoločenským centrom parku s hlavnou zhromažďovacou plochou z minerálneho betónu, ktorá je od prístupových komunikácií odčlenená betónovými schodmi. Navrhovaný priestor je ozelenený kombinovanými trvalkovými záhonmi kvitnúcimi v každom ročnom období a záhonmi okrasných tráv s cibuľovinami. Poza kvetinové záhony, na východnej strane navrhovaného parku, pokračuje izolačný líniový pás zelene prechádzajúci z prvej časti parku doplnený o rôzne skupiny stromov. 
c) Tretia časť „ovocný sad“ – predstavuje alegorické pripomenutie pôvodných úžitkových záhrad, optické prepojenie s jestvujúcimi záhradami. Dominantným vegetačným prvkom je „sad“ z okrasných čerešní. V ďalšej časti je navrhnutý líniový živý plot s doplnením okrasných krovín a rôznych skupinových a solitérnych stromov.
Drobná architektúra, mobiliár – tvarové a materiálové riešenie jednotlivých prvkov drobnej architektúry a mobiláru je vzájomne zosúladené a korešponduje s charakterom lokality. Pozdĺž chodníkov a na „kvitnúcich terasách“ je navrhnutý mobiliár podporujúci rekreačné využitie areálu – lavičky, odpadkové koše, prvky detského ihriska a pod.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Zrealizovaní projektu sa dosiahli ciele projektu a verejné priestranstvo (park) je využívaní miestnymi obyvateľmi a návštevníkmi obce Volkovce ako miesto pre odpočinok, hru detí a ako centrum spoločenského diania v obci. Prvky detského ihriska sú využívané hlavne mladými mamičkami s deťmi, ktoré trávia voľné chvíle v pekne zakvitnutom parku pri rôznych hrách so svojimi deťmi.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022