LEADER / CLLD

Názov projektu:

Rekonštrukcia parku v Bolešove

Miesto realizácie:

obec Bolešov

Ciele projektu:

Celkový cieľ projektu bolo zlepšiť štandard života obyvateľov obce Bolešov prostredníctvom rekonštrukcie parku v obci, ktorá sa opiera o využitie vnútorných zdrojov obce a podporí rozvoj a zachovanie kultúrneho dedičstva.
Krátkodobé ciele projektu:
Úprava parku v obci
Vytvorenie oddychovej a rekreačnej zóny v obci

Dlhodobé ciele projektu:
Zlepšenie životného štandardu  - kvality života obyvateľov a návštevníkov obce
Zvýšenie atraktívnosti obce
Zamedzenie migrácie občanov

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu bola revitalizácia parku, čím sa zabezpečilo vytvorenie príjemného prostredia a vhodného miesta pre všetkých občanov, návštevníkov obce a žiakov základnej školy. Cieľom bolo park zrekonštruovať do takej podoby, aby sa tu mohli konať spoločenské podujatia organizované obcou, stretávať žiaci a zároveň sa tu mohla realizovať výučba niektorých predmetov. Taktiež sa revitalizáciou parku vytvoril priestor pre oddych turistov, či cykloturistov, nakoľko tadiaľ prechádzajú, keďže sa za obcou nachádza Lesnícky náučný chodník Bolešov - Krivoklát. Park bol v zanedbanom, zdevastovanom stave.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Významným faktom je, že obec si in memoriam uctila pamiatku Františka Pospíšila, českého etnológa, ktorý žil v dome patriacemu k parku. V obci je takmer neznámou osobnosťou, preto v parku chceli priblížiť a pripomenúť jeho život.
Do parku preto umiestnili sochu tzv. topiar, konkrétne jazdca na koni znázorňujúcu Františka Pospíšila, ktorá symbolizuje jeho záľubu, jazdu na koni, nakoľko sa rád na koni prechádzal parkom a obcou. Ide by o kovovú konštrukciu jazdca a koňa, ktorá sa nechá obrastať brečtanom a pomocou konštrukcie a zastrihávaniu  sa postupom času vytvorí zelená pamiatka tohto významného vedca. Tiež sa v tomto priestore vytvorila kruhová plocha, ktorá je vhodná na posedenie.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022