LEADER / CLLD

Názov projektu:

Modernizácia rekreačnej zóny

Miesto realizácie:

obec Kameničany

Ciele projektu:

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny, ktorá je umiestnená pri ihrisku v obci Kameničany, kde sa sústreďuje väčší počet rekreantov, vzhľadom k využívaniu danej plochy.
Samotný projekt naplnil nasledovné ciele:
- zvýšenie estetiky prostredia
- zvýšenie bezpečnosti
- zvýšenie funkčnosti danej plochy – možnosť využitia na viaceré aktivity
 

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu bola rekonštrukcia rekreačnej zóny nachádzajúca sa v okrajovej časti obce Kameničany, kde je vytvorený priestor s futbalovým ihriskom a tenisovými kurtmi. Riešený projekt sa nachádza na rovinatom teréne. Objekt bol v značne zanedbanom stave. Plocha bola nevyužitá, zatrávnená a lavičky, ktoré boli do objektu osadené boli už zhnité a nevhodné na používanie.
Vzhľadom k širokému využitiu danej lokality chýbal aj priestor na parkovanie, nakoľko autá parkujú kdekoľvek na ploche.
 

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

Realizáciou projektu sa vytvorila rekreačná plocha s multifunkčným využitím. Do objektu sa osadili odpadkové koše, stojany na bicykle, nadstrešená plocha, vonkajšie ohnisko. Ďalej sa  v zóne sa vytvorili spevnené plochy a chodníky z betónovej dlažby.  V rámci sadových úprav sa vytvorili trávnaté plochy s hlineným podkladom a vysadila sa nízka plazivá zeleň. Odstavná plocha bola zhotovená zo zhutneného drteného kameňa.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022