LEADER / CLLD

Názov projektu:

Ubytovanie - relax

Číslo opatrenia:

3.2 a

Miesto realizácie:

obec Studenec

Ciele projektu:

Prestavbou nevyužitého objektu (časti budovy) zriadiť zariadenie nízko kapacitného ubytovacieho zariadenia. Zvýšiť príležitosť žiadateľa na samozamestnanie, a to využitím zdrojov územia MAS LEV na poskytovanie služieb v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. Odstrániť nevyhovujúci stav interiéru (v oblasti hygieny a estetiky). Vytvoriť kvalitné podmienky pre proces poskytovania ubytovacích služieb. Zviditeľniť obec a región, spolupracovať s TIK v území.

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu bola prestavba nevyužitého objektu za účelom vytvorenia ubytovania na súkromí pod heslom „relax“. Stavebné investície sa týkali interiéru, exteriéru, ďalšími investíciami boli investície do vnútorného vybavenia. Upravené priestory sú súčasťou polyfunkčného objektu. Aktivity projektu: vodorovné konštrukcie, úprava povrchov, izolácie, podlahy, nátery, maľby, stolárske a zámočnícke konštrukcie, zdravotechnika, doplnkové služby (mini fitnes, internet).

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

- odstránenie nevyhovujúceho stavu interiéru objektu, zlepšila sa hygienicko-estetická úroveň a objekt sa prispôsobil plánovanému účelu – poskytovaniu ubytovacích služieb. V budove vznikol obnovený priestor 1 spálne, 1 kuchyne, 1 kúpeľne, 1 WC, 1 chodby a 1 miestnosti s posilňovacím zariadením. Zabezpečil sa nárast pracovných príležitostí obyvateľov územia ich aktivizáciou a využívaním existujúcich zdrojov pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, využívajúc komparatívne výhody regiónu.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022