LEADER / CLLD

Názov projektu:

Revitalizácia centra obce Pongrácovce

Miesto realizácie:

obec Pongrácovce

Ciele projektu:

Realizáciou úpravy verejného priestranstva obec dosiahla zatraktívnenie centra a poskytla novú službu obyvateľom, čím sa dosiahlo zvýšenie kvality života občanov a to revitalizáciou zanedbaného priestranstva. Okrem poskytnutia novej služby a skultúrnenia prostredia, projekt naplnil tiež ciele ochrany životného prostredia. Zlepšením vzhľadu obce sa podarilo  aktivizovať obyvateľov do diania v obci. Zlepšením vzhľadu obce a vytvorením priestoru na stretávanie sa zlepšila  komunikácia medzi ľuďmi.

Charakteristika projektu:

Úpravou plochy v centre obce sa vyriešil problém s nevyužitým a zanedbaným priestorom. Koncept projektu spočíval v terénnych a sadovníckych úpravách. Revitalizácia zahŕňala vybudovanie chodníka z pieskovca, osadenie lavičiek, košov a výsadby ihličnatých a listnatých drevín a kvetinových záhonov.  Nové oceľové oplotenie z okrasných dielcov dotvorilo novú prirodzenú zónu pre oddych a stretávanie sa.

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

- skvalitnenie verejných plôch v obci využitím naplánovaných krajinotvorných prvkov, pričom sa nádherne dotvoril stred dediny ako kultúrneho centra, ktoré obdivujú i mnohí turisti. Vybudovaním oddychovo-rekreačnej časti vznikol priestor na stretávanie, ktorý priniesol nový, sociálny rozmer. Došlo aj k zvýšeniu bezpečnosti v centre obce.

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022