LEADER / CLLD

Názov projektu:

Dom remesiel - multifunkčný objekt

Miesto realizácie:

obec Nemešany

Ciele projektu:

Zlepšiť kvalitu služieb na vidieku spestrením ponuky príležitostí na trávenie voľného času a zviditeľniť obec v regionálnom rozsahu. Zviditeľniť Dom remesiel doplnením vybavenia a možností využitia. Prepojiť existujúce činnosti realizované v priestoroch Domu remesiel na novovytvorené. Podporiť miestne iniciatívy a interaktívnu komunikáciu medzi obyvateľmi. Dotvoriť komplex služieb a ponúknuť ich aj turistom.

Charakteristika projektu:

Predmetom projektu bolo dovybavenie priestorov objektu, v ktorom bol zriadený „Dom remesiel“ a jeho ďalšie časti sú využívané pre rôznorodé účely. Obec poskytuje v jednom objekte viacero služieb pre rôzne cieľové skupiny. Prostredníctvom projektu sa zabezpečilo:
a) vybavenie posilňovne
b) vytvorenie a vybavenie internetovej kaviarne
c) vytvorenie a vybavenie priestorov  pre stretávanie sa mladých v čítacom kútiku
d) vybavenie klubu pre mladých a starých (nácviky speváckych a tanečných skupín).

Zrealizovaním projektu sa dosiahlo:

- vytvorenie záujmových programov, ktoré plnohodnotne doplnili voľné chvíle, ktoré doposiaľ nebolo možné kde tráviť. Taktiež motivovať občanov k iniciatíve a budovať pocit lokálpatriotizmu, preboriť nezáujem o veci verejné. Starší tu odovzdajú mladším tradičné zručnosti, remeslá, ručné práce a mladší zase pomôžu s počítačovými zručnosťami.
Výstupy projektu sú kvalitným vstupom pre rozhýbanie turizmu. Účelovo projekt splnil športovo-relaxačnú funkciu, výchovno-vzdelávaciu, spoločenskú i turistickú.
 

Fotografie pred realizáciou:

Fotografie po realizácii:

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022