Aktuálne informácie

Oznámenie č. 25 zo dňa 06.11.2009

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR uverejnila na svojej internetovej stránke v časti PRV na r. 2007-2013/11. Os 4 Leader, Výzvu na predkladanie integrovaných stratégií rozvoja územia z Programu rozvoja vidieka SR na r. 2007 – 2013, s termínom predkladania integrovaných stratégií od 15. 1. 2010 do 29. 1. 2010 pre opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie 4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny. Súčasťou uvedenej výzvy je Žiadosť o NFP 4.1 a 4.3 a Príloha č. 2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020