Aktuálne informácie

Tlačová správa z Medzinárodnej konferencie „Národná sieť rozvoja vidieka – spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka“

V dňoch 21. a 22. septembra 2009 sa v Senci uskutočnila Medzinárodná konferencia „Národná sieť rozvoja vidieka – spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka“, ktorú pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR organizovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.

Medzinárodná konferencia mala dva hlavné ciele:

za účasti predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva SR, zástupcov Európskej komisie a Európskej siete rozvoja vidieka, zástupcov ďalších rezortov, zainteresovaných strán v oblasti rozvoja vidieka na miestnej, regionálnej, národnej úrovni, predstaviteľov Miestnych akčných skupín zo Slovenska a členských štátov EÚ

- Predstaviť Národnú sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jej ciele a aktivity, ktoré sú úzko späté so zlepšovaním riadenia, mobilizáciou vidieckych aktérov a zdrojov vo vidieckych oblastiach a zároveň poukázať aj na dopady a vplyv implementácie národných sieti rozvoja vidieka členských štátov EÚ a vytvorenie spolupráce v rámci Európskej siete rozvoja vidieka.

- Predstaviť prístup LEADER v rámci osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, ktorý sa v Slovenskej republike implementuje po prvý krát. Preto sa medzinárodná konferencia zamerala na prezentáciu základnej úlohy prístupu LEADER v rozvoji vidieka, na získanie skúsenosti a poznatkov z implementácie osi 4 Leader v členských krajinách EÚ

Konferenciu otvoril minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan, ktorý vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil, že rozvoj životaschopného vidieka a vidieckej zamestnanosti závisí od podpory rozvoja ľudského potenciálu, rýchlejšieho a dokonalejšieho prístupu k aktuálnym informáciám a naštartovaním rozvojových trendov na vidieku. Hlavnými aktérmi rozvoja vidieckych oblastí sú práve ľudia, ktorí v nich žijú, impulzom pre rozvoj vidieka by mal byť práve prístup „zdola nahor“, charakteristický pre Leader, ktorý kladie dôraz na aktívnu účasť občanov žijúcich v danom území pri smerovaní a rozhodovaní o aktivitách, ktoré majú prispieť k integrovanému rozvoju územia.

Na konferencii sa zúčastnilo 120 účastníkov z celého Slovenska ako aj zahraniční účastníci a hostia zastupujúci Európsku komisiu DG Agri, Európsku sieť rozvoja vidieka, Európske Leader združenie pre rozvoj vidieka, Ministerstvo zemědělství Českej republiky, českú Národní síť MAS, zástupcovia MAS z Estónska, za slovenskú stranu prezentujúci a hostia zastupujúci Úrad vlády SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR – SAŽP.

Ing. Malvína Gondová
manažér
Národná sieť rozvoja vidieka
0905409783, [email protected]

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022