Aktuálne informácie

53.77 - Podpora operačných skupín a projektov EIP v ČR

Dávame do pozornosti, že Ministerstvo zemědelství Českej republiky zverejnilo informácie k intervencii 53.77 - Podpora operačních skupin a projektů EIP, ktorá je zacielená na prenos výsledkov výskumu/inovácií do praxe v poľnohospodárstve/potravinárstve a lesníctve, a to prostredníctvom spolupráce členov v tzv. operačnej skupine EIP.

Intervencia podporí tri základné typy EIP projektov: inovácia spojená s investíciou (najmä inovácia v technológiách) alebo inovácia bez investície (napr. inovácie organizačné či zmeny technologických postupov) v oblasti poľnohospodárstva/potravinárstva. V oblasti lesníctva budú podporené inovácie bez investičných nákladov.

Súčasťou operačných skupín môžu byť i partneri z okolitých krajín bez finančného nároku.

Viac informácií na https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/rozvoj-venkova/x53-77-podpora-operacnich-skupin-a/

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022