Aktuálne informácie

Verejná konzultácia k pripravovanej výzve 8.3 PRV SR 2014 - 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom výzvy na podopatrenie 8.3 „Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami“ Programu rozvoja vidieka SR  2014 - 2022 (ďalej len „PRV“). 

Predmetom pripravovanej výzvy je realizácia opatrení pre adaptáciu lesov na zmenu klímy a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou. Plánovaná podpora 15 mil. Eur na výzvu je spolufinancovaná zo zdrojov  EÚ a štátneho rozpočtu s intenzitou pomoci vo výške 100% oprávnených nákladov projektu. Vyhlásenie výzvy  je naplánované na apríl 2023 a spustenie podávania žiadostí v rámci vyhlásenej výzvy pre žiadateľov je naplánované na máj 2023, pričom pôjde o otvorenú výzvu.  Na predkladanie žiadostí o NFP je tak vyhradený dostatočný čas, aby bol žiadateľom umožnený potrebný časový priestor pre predloženie kvalitných projektových žiadostí obsahujúcich všetky nutné potvrdenia. Návrh základných parametrov výzvy vychádza z PRV v znení návrhu 11. modifikácie. MPRV SR chce aj týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach a predpokladanom termíne pripravovanej výzvy a súčasne dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojho odôvodneného stanoviska, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu nastaveniu výzvy pri rešpektovaní podmienok podopatrenia.“

Vaše odôvodnené pripomienky k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na [email protected] v termíne do 9.3.2023, 10:00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022