Aktuálne informácie

Vyhodnotenie verejnej konzultácie k základným parametrom výzvy č. 64/PRV/2023 pre podopatrenie 7.4 PRV SR 2014 - 2022

Dávame Vám do pozornosti vyhodnotenie verejnej konzultácie k základným parametrom výzvy č. 64/PRV/2023 pre podopatrenie 7.4 PRV SR 2014 - 2022.

V nadväznosti na uskutočnenú verejnú konzultáciu k návrhu základných parametrov výzvy na podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry; činnosť: podpora investícií súvisiacich s poskytovaním pomoci pre osoby v materiálnej deprivácii;  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 Vám predkladáme jej vyhodnotenie. Riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci Monitorovacieho výboru spolupracuje so zástupcom Úradu splnomocnenca pre občiansku spoločnosť, ktorý zabezpečil aj ad hoc konzultácie s charitatívnymi organizáciami k otvoreným otázkam, ktoré z niektorých pripomienok vyplynuli. Vyhodnotenie zahŕňa už aj pripomienky, ktoré boli predložené dodatočne zo strany zástupcu  Úradu splnomocnenca pre občiansku spoločnosť. Taktiež vo finálnom znení základných parametrov pripravovanej výzvy boli zohľadnené aj pripomienky vznesené v rámci konzultácie Monitorovacieho výboru pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a rovnako tak aj pripomienky zo strany zástupcov Európskej komisie.

Hoci bolo pôvodným zámerom Riadiaceho orgánu rozšíriť definíciu vidieckosti, po rokovaniach s Európskou komisiou týkajúcich sa zrejmého smerovania pomoci do vidieckych oblastí, zostala pôvodná definícia vidieckosti: „za vidiecku oblasť sa považuje celé územie SR okrem všetkých krajských miest s výnimkou prímestských častí do 5000 obyvateľov“; inak povedané, vidieckou oblasťou je celé územie SR okrem krajských miest, pričom za vidiecku oblasť sa ešte považujú aj prímestské oblasti krajských miest do 5000 obyvateľov. Aby bolo preukázané smerovanie podpory do vidieckych oblastí, prijímateľ bude povinný preukázať, že viac ako 70% osôb, ktorým je pomoc poskytovaná, má pobyt/  sa zdržiava vo vidieckych oblastiach.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022