Aktuálne informácie

Výzva na výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov predložených v rámci výzvy na predkladanie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP

Pripomíname, že ešte stále sa môžete zapojiť do výzvy na výber odborných hodnotiteľov.

MPRV SR zverejnilo Výzvu na výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov predložených v rámci výzvy na predkladanie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV SR 2014 – 2022

Výber odborných hodnotiteľov obsahových námetov sa týka námetov predložených v rámci výzvy  Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022, podopatrenie 16.1. – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva, ktorá bola zverejnená webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 3. októbra 2022.

Záujemcovia o odborné hodnotenie si budú môcť vybrať také témy, ktoré vedia odborne pokryť a zhodnotiť, čím chceme zabezpečiť dodanie čo najkvalitnejších výstupov. Úspešní odborní hodnotitelia sú tí, ktorí splnia zverejnené podmienky výzvy.

Efektívnejšie nastavenie výzvy poskytne záujemcom všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať pri zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. Do tejto otvorenej výzvy sa musia znovu prihlásiť aj tí odborní hodnotitelia, ktorí už boli zaradení do databázy hodnotiteľov v prvej výzve, pretože tá je od 27. októbra uzatvorená.

 

Viac informámií nájdete tu

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022