Aktuálne informácie

Verejná konzultácia k pripravovanej výzve 1.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom výzvy na podopatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie Programu rozvoja vidieka SR  2014-2022 (PRV), ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Výzva sa plánuje vyhlásiť v januári 2023, pričom pôjde o otvorenú výzvu na báze 3-mesačných hodnotiacich kôl.

Návrh základných parametrov výzvy vychádza z platného znenia PRV, t.j. po 10. modifikácii, ako aj návrhov riadiaceho orgánu PRV v rámci 11.modifikácie.

MPRV SR chce aj týmto spôsobom vopred informovať verejnosť o podmienkach a predpokladanom termíne pripravovanej výzvy a súčasne dať verejnosti priestor na vyjadrenie svojho odôvodneného stanoviska, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu nastaveniu výzvy pri rešpektovaní podmienok podopatrenia.

Vaše odôvodnené pripomienky k základným parametrom pripravovanej výzvy zasielajte na [email protected] v termíne do 21.12.2022, 9:00 hod..

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022