Aktuálne informácie

Formulár pre poskytnutie informácii v rámci pripravovanej výzvy pre obecné podopatrenie 7.2 PRV SR 2014 - 2022

Dovoľujeme si Vás v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na podporu obcí.

Dotazník sa týka opatrenia M7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2022 MPRV SR pripravuje vyhlásenie výzvy na podopatrenie 7.2.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu v rámci pripravovanej výzvy budú výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd.

Oprávnené budú obce do 1 000 obyvateľov vrátane.

Cieľom dotazníka je aby samotná výzva reflektovala požiadavky a možnosti obcí vo vidieckych oblastiach.

Našim zámerom je aby sa do dotazníka zapojilo čo najviac obcí a tým sa zvýšila relevantnosť dát, ktoré nám dotazník prinesie pre zlepšenie nastavenia výzvy.

 

Dotazník plánujeme uzavrieť do 10.12.2022. 

 

LINK NA DOTAZNÍK:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67n-aR4G2oC7_Dlgvmlv-GtTIseY3_KhCvVr5yEoxHAfCxg/viewform?usp=sf_link

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022