Výzvy pre podopatrenie 16.1

Výzva č. 56/PRV/2022

Žiadatelia (operačné skupiny) so schváleným obsahovým námetom z 1. kola následne podávajú ŽoNFP (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok) v 2. kole - vo výzve vyhlásenej PPA. 

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 56/PRV/2022 pre podopatrenie 16.1

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 56/PRV/2022

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 56/PRV/2022 pre podopatrenie 16.1 - Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

FAQ k výzve č. 56/PRV/2022 pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022