LEADER a ENRD

LEADER/CLLD v rámci Európskej siete rozvoja vidieka

LEADER je metóda miestneho rozvoja, ktorá sa používa už 30 rokov na zapojenie miestnych aktérov do navrhovania a realizácie stratégií, rozhodovania a prideľovania zdrojov na rozvoj ich vidieckych oblastí..

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022