Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2022

« Späť na zoznam registrácií

Informácie o žiadateľovi
Informácie o projekte

Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia s cieľmi programu a opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru žiadateľa.

Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitouZákladné údaje o území
Údaje sú uvedené na základe schválenej stratégie CLLD


km2

obyv./km2

Identifikácia MASManažér MAS


Projekty spolupráce / úroveň národná

MAS je zapojená do následovných projektovVyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Projekty spolupráce / úroveň nadnárodná

MAS je zapojená do následovných projektovVyplňte v prípade, ak máte dohodnutého partnera

Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako predkladateľ projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....


Oblasť, v ktorej má MAS záujem realizovať projekty spolupráce ako partner projektu
Uveďte oblasť napr. odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia, zachovanie kultúrneho dedičstva, ....


Uveďte, ak ste nejaké projekty realizovali v predchádzajúcich obdobiach.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022