Pripravujeme

Pripravujeme na 01 - 02/2019

Centrálna jednotka NSRV SR

Názov: Študijná cesta „Medzinárodný včelársky veľtrh Apimell 20019“ do Talianska

Termín: 28.2. - 2.3.2019

Cieľ: Šírenie informácií a prezentácia príkladov dobrej praxe zameranej na včelárstvo

Cieľová skupina: Beneficienti PRV SR 2014 – 2020

 

Názov: Publikácia "Slovenský vidiek sa mení vďaka PRV SR 2014 - 2020

Termín: 1. štvrťrok 2019

Cieľ: šírenie informácií a príkladov dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020 v slovenskom a v anglickom jazyku

Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj

 

Názov:  „POVINNOSTI A POSTUPY PRIJÍMATEĽA V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU PROJEKTOV  V RÁMCI PRV SR 2014 - 2020“

Termín a miesto: 29.01.2019 Modra

Cieľ: Doplnenie potrebných vedomostí pre žiadateľov, ktorí sa stali beneficientmi PRV SR 2014 – 2020

Cieľová skupina: poľnohospodári, OZ, MAS, obce

 

Názov: Význam neprojektových opatrení  PRV SR 2014 – 2020 z pohľadu klimatických zmien

Termín a miesto: II. polovica februára, BA kraj

Cieľ: Informovať potenciálnych žiadateľov o význame agroenvironmentálnych opatrení prospešných pre klímu

Cieľová skupina: farmári, SHR, agronómovia, ochrancovia prírody

 

Názov: PRENOS POZNATKOV A VÝMENA SKÚSENOSTÍ S IMPLEMENTÁCIOU PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: začiatok marca, BA kraj

Cieľ: Poskytnúť informácie k PRV SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenie: 4, 6 , 16 a neprojektové opatrenia 10, 11 , 12, 13, a 14

Cieľová skupina: potenciálny žiadatelia pre uvedené opatrenia

 

Názov: Školenie k ITMS2014+

Termín a miesto: február, prípadne marec, Bratislava ( termín podľa potreby )

Cieľ: poskytnúť potrebné informácie pre MAS

Cieľová skupina: MAS so štatútom

 

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj

Názov: Seminár k aktuálnej situácii MAS

Termín a miesto: február 2019, Trnavský kraj           

Cieľ: informovanie o aktuálnej problematike v kontexte implementácie stratégií CLLD

Cieľová skupina: MAS

 

Názov: Informačný leták RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Termín a miesto: február 2019, Trnavský kraj

Cieľ: spracovanie informačného materiálu o PRV SR 2014 – 2020 a aktivitách RA NSRV SR pre Trnavský kraj

Cieľová skupina : beneficienti PRV SR 2014 – 2020, široká verejnosť

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj

Názov: Informačný seminár pre MAS                                          

Termín a miesto: február 2019, Nitriansky kraj           

Cieľ: poskytnúť informácie k aktuálnej problematike MAS

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina: zástupcovia MAS v Nitrianskom kraji           

 

Názov: Informačný seminár pre obce                                        

Termín a miesto: február 2019, Nitriansky kraj           

Cieľ: poskytnúť informácie v rámci opatrenia 7 PRV SR 2014 – 2020 s prepojením na závery TS pre „smart villages“

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina: zástupcovia obcí v Nitrianskom kraji           

 

Názov: Informačný TV SPOT a DVD                                      

Termín a miesto: február 2019, Nitriansky kraj           

Cieľ: prezentovať vybrané príklady dobrej praxe, ktoré prispeli k zlepšeniu života na vidieku v rámci Nitrianskeho kraja vrátane propagácie aktivít RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Okruh účastníkov, resp. cieľová skupina: beneficienti PRV; (reportáž je určená širokej verejnosti)        

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj

Názov: Stretnutie TPS pre MAS/VSP BB kraja                                              

Termín a miesto: február 2019, BB resp. ZV a blízke okolie                    

Cieľ: aktuálna situácia v implementácii stratégií CLLD, výmena skúseností, problémy a nejasnosti MAS v rámci chodu MAS, animácií, návrhy, odporúčania a podnety vo vzťahu ku RO.   

Cieľová skupina: zástupcovia MAS a VSP BB kraja v počte min. 20          

 

Názov: Školenia ITMS 2014+                                               

Termín a miesto: február 2019, BB resp. ZV a blízke okolie (podľa technických požiadaviek)                            

Cieľ:  zvýšenie kompetencií zamestnancov MAS v súvislosti so spustením ITMS 2014+     

Cieľová skupina:  zástupcovia MAS BB kraja v počte min. 20          

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj

Názov: Tematická pracovná skupina LEADER/CLLD

Termín: 6.2.2018

Cieľ: prerokovanie materiálov a diskusia: Príručka pre prijímateľa PRV / realizátora stratégie pre IROP a iné témy podľa potreby účastníkov

Cieľová skupina: MAS v Prešovskom kraji

 

Názov: Propagačné materiály – aktualizácia letáku o PRV SR 2014 - 2020

Termín: do 6.2.2019

Cieľ: Informácie o propagácia PRV a RA NSRV pre Prešovský kraj

Cieľová skupina: súčasný a potenciálny beneficienti PRV SR 2014 - 2020

 

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj

Názov: Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a miesto: 02/2019, KE kraj

Cieľ: zlepšenie kvality vykonávania programov rozvoja vidieka

Cieľová skupina: poľnohospodári, spracovatelia, lesníci, obce, miestne akčné skupiny

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020